புதிய அரசாங்கத்தின் இராஜாங்க அமைச்சர்களின் பதவிப்பிரமாண நிகழ்வு


புதிய அரசாங்கத்தின் இராஜாங்க அமைச்சர்களின் பதவிப்பிரமாண நிகழ்வு தற்போது இடம்பெற்று வருகிறது.

இந்த நிகழ்வு ஜனாதிபதி செயலகத்தில் ஜனாதிபதி மற்றும் பிரதமர் தலைமையில் இடம்பெற்று வருகிறது.

அதன்படி 37 புதிய அமைச்சர்கள் இன்று பதவியேற்கவுள்ளனர்.
இராஜாங்க அமைச்சர்களின் விபரம் வருமாறு
01. ஜகத் புஷ்ப குமார் – வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு ஊக்குவிப்பு இராஜாங்க அமைச்சர்
02. ரஞ்சித் சியம்பலாபிட்டிய – நிதி இராஜாங்க அமைச்சர்
03. லசந்த அழகியவன்ன – போக்குவரத்து இராஜாங்க அமைச்சர்
04. திலும் அமுனுகம – முதலீடு மற்றும் ஊக்குவிப்பு இராஜாங்க அமைச்சர்
05. கனக ஹேரத் – தொழில்நுட்ப இராஜாங்க அமைச்சர்
6. ஜானக வக்கும்புர – மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி இராஜாங்க அமைச்சர்
07. மொஹான் பிரியதர்ஷன டி சில்வா – விவசாய இராஜாங்க அமைச்சர்
08. தேனுக விதானகமகே – பொருளாதார அபிவிருத்தி மற்றும் வீடமைப்பு இராஜாங்க அமைச்சர்
09.ரோஹன திஸாநாயக்க – விளையாட்டு மற்றும் இளைஞர் விவகார இராஜாங்க அமைச்சர்
10.லொஹான் ரத்வத்த – பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில் இராஜாங்க அமைச்சர்
11.சனத் நிஷாந்த – நீர் வழங்கல் இராஜாங்க அமைச்சர்
12.இந்திக்க அனுருத்த – மின்சக்தி மற்றும் எரிசக்தி இராஜாங்க அமைச்சர்
13.சிறிபால கம்லத் – நெடுஞ்சாலைகள் இராஜாங்க அமைச்சர்
14.சாந்த பண்டார – ஊடக இராஜாங்க அமைச்சர்
15.விஜித பேருகொட – பிரிவெனா கல்வி இராஜாங்க அமைச்சர்
16. அனுராத ஜயரத்ன – நீதி மற்றும் சிறைச்சாலைகள் இராஜாங்க அமைச்சர்
17.சிசிர ஜெயக்கொடி – சுதேச மருத்துவ இராஜாங்க அமைச்சர்
18.பியால் நிஷாந்த டி சில்வா – கடற்றொழில் இராஜாங்க அமைச்சர்
19. அரவிந்த குமார் – கல்வி இராஜாங்க அமைச்சர்
20.சிவநேசதுறை சந்திரகாந்தன் – கிராமிய அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சர்
21.சுரேன் ராகவன் – உயர்கல்வி இராஜாங்க அமைச்சர்
22.கனக ஹேரத் – தொழில்நுட்ப இராஜாங்க அமைச்சர்
23. பிரசன்ன ரணவீர – சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் முயற்சிகள் இராஜாங்க அமைச்சர்
24. டி.வி.சானக்க – வனவிலங்கு மற்றும் வன வளங்கள் இராஜாங்க அமைச்சர்
25. டி.பி.ஹேரத் – கால்நடை வளம் இராஜாங்க அமைச்சர்
26. ஷசீந்திர ராஜபக்ஷ – நீர்ப்பாசன இராஜாங்க அமைச்சர்
27. அசோக பிரியந்த – உள்நாட்டலுவல்கள் இராஜாங்க அமைச்சர்
28. கீதா குமாரசிங்க – பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் விவகார இராஜாங்க அமைச்சர்
29. டயனா கமகே
30. சாமர தஸநாயக்க –
31. அனுப பஸ்குவல் – சமூக அதிகாரமளித்தல் இராஜாங்க அமைச்சர்
32. சீதா அரம்பேபொல – சுகாதார இராஜாங்க அமைச்சர்
33. காதர் மஸ்தான் – கிராமிய பொருளாதார இராஜாங்க அமைச்சர்
34.அசோக பிரியந்த – உள்நாட்டு அலுவல்கள் இராஜாங்க அமைச்சர்
35.சதாசிவம் வியாழேந்திரன் – வர்த்தக இராஜாங்க அமைச்சர்.
புதியது பழையவை